Algemene Voorwaarden TATTOOtoilet

Versie: juli 2022

TATTOOtoilet hecht veel waarde aan duidelijkheid en helderheid. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn geven we je hierbij een overzicht van onze algemene voorwaarden zoals deze van toepassing zijn op onze verkopen.

Algemene voorwaarden
deel uitmakende van koopovereenkomsten met
TATTOOtoilet, Heijermansstraat 41, 3532 EE Utrecht, NL
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30193736
hierna te noemen: TATTOOtoilet
versie dd. 15 mei 2015

1. Toepasselijkheid 
Op alle overeenkomsten met TATTOOtoilet zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zij worden ter kennis van de koper gebracht, voordat deze zijn bestelling bij TATTOOtoilet plaatst.

2. Totstandkoming koopovereenkomst 
De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de bestelling, alsmede het door de koper voor zijn bestelling aan TATTOOtoilet verschuldigde bedrag bij TATTOOtoilet is binnengekomen.

3. Leveringstermijn 
3.1 Tenzij anders overeengekomen streeft TATTOOtoilet er naar om de bestelde zaken, indien uit voorraad leverbaar, binnen acht dagen na totstandkoming van de overeenkomst te verzenden. De gemiddelde duur van transport bedraagt twee tot zeven dagen.
3.2 Indien en wanneer TATTOOtoilet verwacht dat de levertijd de termijn van twaalf dagen zal overschrijden, zal zij de koper hieromtrent informeren.
3.3 Indien de bestelde zaken binnen zes weken na totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn afgeleverd, hebben beide partijen het recht de koopovereenkomst te ontbinden, in welk geval door TATTOOtoilet aan de koper het door hem betaalde wordt terugbetaald. Alsdan geldt er over en weer geen schadevergoedingsplicht.

4. Risico-overgang 
4.1 De door TATTOOtoilet geleverde zaken zijn voor risico van de koper van het ogenblik van de aflevering af.
4.2 Indien aflevering niet kan plaats vinden als gevolg van weigering door de koper zal het risico met betrekking tot de gehele verzending (heen en terug) op de koper rusten.

5. Recht van ontbinding
5.1 Gedurende zeven werkdagen na de aflevering van de gekochte zaken heeft koper het recht de koop zonder opgave van redenen te ontbinden. De ontbinding geschiedt door een mededeling per mail aan TATTOOtoilet.
5.2 In geval van ontbinding dient de koper de afgeleverde zaken in dezelfde staat en in dezelfde verpakking aan TATTOOtoilet terug te zenden, waarbij de koper gebruik dient te maken van hetzelfde transportmiddel waarvan TATTOOtoilet gebruik heeft gemaakt dan wel, indien dit niet mogelijk is, van de luchtpost. De transportkosten van terugzending zijn voor rekening van de koper.
5.3 Binnen één week na ontvangst van de teruggezonden zaken, zal TATTOOtoilet aan de koper het door deze betaalde terugbetalen, voor welke terugbetaling TATTOOtoilet geen kosten in rekening zal brengen.
5.4 Indien de koper de levering weigert te ontvangen, zal TATTOOtoilet alle daaruit voortvloeiende kosten en schade, de gehele transportkosten daaronder begrepen, bij de koper in rekening brengen. De betreffende schade en kosten zullen op het aan de koper te retourneren bedrag in mindering worden gebracht.

6. Garantie en aansprakelijkheid 
6.1 TATTOOtoilet garandeert dat de geleverde zaken aan de koopovereenkomst beantwoorden. Dat wil zeggen dat de geleverde zaken de eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, namelijk de eigenschappen die voor een normaal gebruik van de geleverde zaken nodig zijn en waarvan de koper de aanwezigheid niet hoefde te betwijfelen.
6.2 TATTOOtoilet garandeert derhalve dat de zaken bij aflevering heel zijn. Voorts garandeert TATTOOtoilet dat alle zaken voor verzending intensief zijn gecontroleerd op eventuele onvolkomenheden en afwijkingen, waarbij partijen zich er van bewust zijn dat een keramisch product onderhevig is aan kleine afwijkingen en lichte onvolkomenheden. Deze afwijkingen en onvolkomenheden kunnen nimmer aanleiding vormen tot een schadevergoeding zijdens TATTOOtoilet. Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking zoals deze door TATTOOtoilet via verschillende kanalen gepubliceerd worden gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
6.3 Bij breuk of andere afwijkingen dan wel onvolkomenheden anders dan bedoeld in art. 7.2 zullen partijen te rade gaan over de door TATTOOtoilet te nemen maatregelen, die kunnen bestaan in herlevering dan wel schadevergoeding. Reclamaties zijdens de koper dienen binnen één week na bezorging van de zaak door de koper per mail bij TATTOOtoilet te worden ingediend.
6.4 Klachten e.d. kunnen schriftelijk worden ingediend bij TATTOOtoilet via het contactformulier. Bezoek is alleen mogelijk op afspraak.

7. Intellectueel eigendom
Het intellectuele eigendom en de auteursrechten inzake de geleverde zaken blijven bij TATTOOtoilet, die aan de koper slechts een éénmalige licentie voor het gebruik van de zaken verleent.

8. Overmacht 
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

9. Bevoegde rechter en toepasselijk recht 
9.1. De Arrondissementsrechtbank te Utrecht (Nederland) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen die uit de koopovereenkomst voortvloeien kennis te nemen.
9.2 Op elke overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

TATTOOtoilet behoudt zich het recht voor te allen tijde en niet vooraf aangekondigd, veranderingen aan te brengen in haar Algemene Voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden website TATTOOtoilet
versie: juli 2022

1. Disclaimer
TATTOOtoilet heeft er alles aan gedaan en zal ook in de toekomst al het mogelijke doen om complete en actuele informatie op zijn website te publiceren. TATTOOtoilet geeft desondanks geen garanties of verklaringen af met betrekking tot correctheid en compleetheid van informatie die op de website van TATTOOtoilet opgenomen is of daar naar toe verwijst. Dit heeft onder meer betrekking op de kleuren van de getoonde producten, welke af kunnen wijken (sterk afhankelijk van de gebruikte monitor). Alle gebruikers van de website verklaren dat elke toegang en gebruik van deze website – op welke manier dan ook – op eigen risico geschiedt.

2. Link met websites van derden 
Hetzelfde geldt ook voor websites en hun inhoud die in directe verbinding staan met de TATTOOtoilet website. Noch TATTOOtoilet, noch een ander bedrijf dat aan de opmaak, vervaardiging of verspreiding van deze of in directe verbinding staande websites gewerkt heeft, is aansprakelijk voor schades van welke aard dan ook, die zijn ontstaan door de toegang, het gebruik of het foutief gebruik van deze of in directe verbinding staande websites.

3. Wijzigingen 
TATTOOtoilet behoudt zich het recht voor te allen tijde en niet vooraf aangekondigd, veranderingen met betrekking tot inhoud, producten, technische gegevens, prijzen en verkrijgbaarheid aan te brengen.

4. Copyright 
De TATTOOtoilet website en alle informatie die op deze website verspreid wordt en waarnaar verwezen wordt, dient uitsluitend informatieve doelen. Kopiëren of nabootsen, op welke wijze dan ook, overdracht of ander gebruik zijn uitdrukkelijk verboden. Aanvragen met betrekking tot toestemming voor het kopiëren van alle op deze website opgenomen informatie dienen middels ons contact formulier aan ons voorgelegd te worden.

TATTOOtoilet behoudt zich het recht voor te allen tijde en niet vooraf aangekondigd, veranderingen aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden Website.

Privacy
TATTOOtoilet hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die je aan ons verstrekt. Wij zijn dan ook van mening dat het belangrijk is je te informeren over de manier waarop wij gebruik maken van je persoonlijke gegevens. Wij raden je aan om de volgende tekst zorgvuldig door te lezen.

Privacy voorwaarden TATTOOtoilet 

versie: juli 2022

1. Algemeen 
Als je op onze website persoonlijke informatie achterlaat, gebruiken we die uitsluitend voor het doel waarvoor je de gegevens achter hebt gelaten. Jouw persoonlijke informatie zal nimmer aan derden worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is en/of op uitdrukkelijk verzoek van jezelf. Wij zijn ons er ten volle van bewust dat je persoonlijke informatie belangrijk voor je is en daarom treffen wij dan ook alle redelijke voorzorgsmaatregelen om je informatie te beschermen gedurende de tijd dat wij erover beschikken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld SSL-encryptietechnologie om een veilig betaalproces te garanderen.

2. Cookies 
De TATTOOtoilet website maakt gebruik van ‘cookies’, kleine tekstbestandjes, die naar je computer worden gestuurd. De cookies zorgen ervoor dat wij kunnen bijhouden welke producten je in je virtuele winkelwagentje hebt gestopt, zodat we deze later voor je af kunnen rekenen. Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je dat in de opties van je internet browser aangeven.

3. Statistieken 
Als je onze website bezoekt worden sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen door onze webserver, zoals de domeinnaam en de host computer vanwaar je het internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die je gebruikt, de datum en tijd waarop je onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan je direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze website en kunnen we onze website verbeteren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens die je achterlaat op onze site en worden na enige tijd automatisch gewist. De gegevens worden nimmer ter beschikking gesteld aan derden.

4. Ingestuurde informatie 
Wij stellen het zeer op prijs als je contact met ons zoekt, bijvoorbeeld om vragen te stellen of aanbevelingen te doen. Contact met onze klanten is voor ons erg belangrijk. Echter, alle vragen, suggesties, berichten, klachten, ideeën en andere zaken (verzamelnaam ‘opmerkingen’) die je aan ons bekend maakt middels onze website (of op welke manier dan ook) beschouwen wij als publiek bezit. Wij behouden ons het recht voor, zonder daarvoor verantwoording dan wel enige vorm van vergoeding schuldig te zijn aan de indiener, gebruik te maken van deze ‘opmerkingen’. Wij raden je dan ook aan om op het moment dat je ons vertrouwelijke informatie wilt toevertrouwen dit vooraf aan ons te melden, zodat daar wederzijds rekening mee gehouden kan worden.

TATTOOtoilet behoudt zich het recht voor te allen tijde en niet vooraf aangekondigd, veranderingen aan te brengen in haar Privacy voorwaarden.